ثبت شده در تاریخ: 1391/11/02

پارك خانواده

کاربرد: تفريحي گردشي

محل:جهرم

جزئیات بیشتر »
 
ثبت شده در تاریخ: 1391/11/02

مجتمع بزرگ اداري - تجاري آزادگان

کاربرد: اداري-تجاري

محل:جهرم

جزئیات بیشتر »
 
ثبت شده در تاریخ: 1391/11/02

مجتمع بزرگ تجاري جهرم

کاربرد: اداري تجاري

محل:جهرم

جزئیات بیشتر »
 
ثبت شده در تاریخ: 1391/11/02

مجتمع تجاري كاج

کاربرد: اداري تجاري

محل:جهرم

جزئیات بیشتر »
 
ثبت شده در تاریخ: 1391/09/11

طرح احداث مجموعه رستوران سنتی پارك جنگلی

کاربرد: تفریحی و گردشگري

محل:جهرم

جزئیات بیشتر »
 
ثبت شده در تاریخ: 1391/09/10

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرك ﺑﺎﻧﻮان

کاربرد: ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ، اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرك ﺑﺎﻧﻮان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

محل:ﺟﻬﺮم

جزئیات بیشتر »
 
<< 1 >>