بازگشت به لیست

ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرك ﺑﺎﻧﻮان

موارد کاربرد:ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ، اﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرك ﺑﺎﻧﻮان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ظرفیت پیشنهادی:3000 ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل
عمده مواد اولیه مصرفی:ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ رﺳﺘﻮان و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮدﺷﮕﺮي
اشتغال زایی:17 نغر مستفیم و 51 نفر غیر مستقیم
محل پیشنهادی:ﺟﻬﺮم
سرمایه گذاری ثابت:16123
سرمایه در گردش:
زمین مورد نیاز:13,915 مترمربع
زیربنا:
روش سرمایه گذاری:
آورده شهرداری:
آورده سرمایه گذار:
سهم الشرکه طرفین:
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال):
نرخ بازگشت سرمایه:
دوره بازگشت سرمایه (سال):

 

دانلود اطلاعات 

پارک بانوان