بازگشت به لیست

پارك خانواده

موارد کاربرد:تفريحي گردشي
ظرفیت پیشنهادی:
عمده مواد اولیه مصرفی:
اشتغال زایی:
محل پیشنهادی:جهرم
سرمایه گذاری ثابت:
سرمایه در گردش:
زمین مورد نیاز:100000 متر مربع
زیربنا:
روش سرمایه گذاری:
آورده شهرداری:زمين ، آماده سازي ، مجوز هاي مورد نياز
آورده سرمایه گذار:ساخت بناها و تجهيزات گردشگري و رفاهي
سهم الشرکه طرفین:
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال):28724ريال
نرخ بازگشت سرمایه:31.67 درشد
دوره بازگشت سرمایه (سال):3.96سال

دريافت فايل