بازگشت به لیست

مجتمع بزرگ اداري - تجاري آزادگان

موارد کاربرد:اداري-تجاري
ظرفیت پیشنهادی:
عمده مواد اولیه مصرفی:
اشتغال زایی:
محل پیشنهادی:جهرم
سرمایه گذاری ثابت:
سرمایه در گردش:
زمین مورد نیاز:4.615متر مربع
زیربنا:
روش سرمایه گذاری:
آورده شهرداری:زمين،آماده سازي و مجوزهاي مورد نياز
آورده سرمایه گذار:ساخت بناها و تجهيزات
سهم الشرکه طرفین:
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال):120998ريال
نرخ بازگشت سرمایه:31.29درصد
دوره بازگشت سرمایه (سال):4.27سال

دريافت فايل