بازگشت به لیست

مجتمع بزرگ تجاري جهرم

موارد کاربرد:اداري تجاري
ظرفیت پیشنهادی:
عمده مواد اولیه مصرفی:
اشتغال زایی:
محل پیشنهادی:جهرم
سرمایه گذاری ثابت:
سرمایه در گردش:
زمین مورد نیاز:3.921 متر مربع
زیربنا:
روش سرمایه گذاری:
آورده شهرداری:زمين ،آماده سازي و مجوزهاي مورد نياز
آورده سرمایه گذار:ساخت بناها و تجهيزات
سهم الشرکه طرفین:
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال):193361ريال
نرخ بازگشت سرمایه:32.76درصد
دوره بازگشت سرمایه (سال):4.43سال

 

دريافت فايل