بازگشت به لیست

مجتمع تجاري كاج

موارد کاربرد:اداري تجاري
ظرفیت پیشنهادی:
عمده مواد اولیه مصرفی:
اشتغال زایی:
محل پیشنهادی:جهرم
سرمایه گذاری ثابت:
سرمایه در گردش:
زمین مورد نیاز:600مترمربع
زیربنا:
روش سرمایه گذاری:
آورده شهرداری:زمين ، آماده سازي ، مجوز هاي مورد نياز
آورده سرمایه گذار:ساخت بناها و تجهيزات
سهم الشرکه طرفین:
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال):2223ريال
نرخ بازگشت سرمایه:29.15درصد
دوره بازگشت سرمایه (سال):4.24سال

 

دريافت فايل