تجدید آگهی مزایده حضوری شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد تعداد ۱۲ بیلبورد تبلیغاتی سطح شهر و ۴ بیلبورد منصوب به پل هوایی خیابان نخلستان به صورت اجاره بهاء ، به مدت یک سال از طریق مزایده حضوری(حراج) به بخش خصوصی واجد شرایط و دارای مجوز کانون های تبلیغاتی واگذار نماید

تجدید آگهی مزایده عمومی شورای محترم اسلامی شهر جهرم ،در نظر دارد ، بهره برداری از کشتارگاه دام واقع در ابتدای بلوار رهبری ،به صورت اجاره ، از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی ، به مدت یک سال واگذار نماید

تجدید آگهی مناقصه عمومی شورای محترم اسلامی شهر جهرم، در نظر دارد تعداد ۸ دستگاه خودرو مورد نیاز را با راننده از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از بخش خصوصی واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یک سال اجاره نماید

تجدید آگهی مناقصه عمومی تامین نیروهای کارگری

آگهی مناقصه عمومی مربوط به تامین نیروهای کارگری به شماره ص/۳/۰۰/۲۱۹۲ تاریخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی CNG به شماره ص /۰۳/۰۰/۲۱۹۵ مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰