تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۱۲/۹۹/۳۷۳۲ تاریخ ۲۴/۱۲/۹۹ شهرداری جهرم. اجرای رنگ آمیزی تکلبه های سطح شهر

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره ص /۱۱/۹۹/۳۰۵۱ مورخ ۲۶/۱۱/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ ۰۷/۱۰/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد پنج قطعه زمین واقع در بلوار شهید استاد مطهری

آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۱۱/۹۹/ ۳۰۵۲ تاریخ ۲۶/۱۱/۹۹ شهرداری جهرم به استناد مصوبه صورتجلسه شماره ۴۵ ردیف ۷ مورخ ۰۵/۱۱/۹۹ شورای اسلامی شهرجهرم ، در نظر دارد اجرای رنگ آمیزی تکلبه های سطح شهر

آگهی مزایده حضوری شماره ص/۱۱/۹۹/ ۳۰۹۳ مورخ ۲۷/ ۱۱ /۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف یک صورتجلسه شماره ۴۷ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر داردکلیه امورات مربوط به پردازش، برداشت و فروش محصول کلیه نخیلات موجود در باغات و فضای سبز زیر مجموعه سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری به صورت سلف

آگهی مزایده عمومی شماره ص /۱۰/۹۹/۲۴۲۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ ۰۷/۱۰/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد هفت قطعه زمین واقع در بلوار شهید استاد مطهری با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند.

آگهی فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی شماره ص/ ۰۹ / ۹۹/ ۱۶۸۹ تاریخ ۲۶/ ۰۹ /۹۹ شهرداری جهرم به استناد مصوبه های صورتجلسه شماره ۳۷ شورا مورخ ۲۵/۰۸/۹۹ ، در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه تجاری ،اداری،تفریحی،مسکونی و بازار صنایع دستی از طریق جذب سرمایه گذاری اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به شرح ذیل اقدام نماید(آورده شهرداری به صورت ارائه پروانه،زمین و سایر مجوزات قانونی می باشد).