بازگشت به لیست

بازسازی خیابان بوستان

نام کارفرما: شهرداری
نام پیمانکار:
پیشبینی هزینه:
هزینه واقعی:
تاریخ شروع:
تاریخ خاتمه:
توضیحات و تصاویر: