بازگشت به لیست

پزوره بازسازي بلوار امام خميني(ره)

نام کارفرما:
نام پیمانکار:
پیشبینی هزینه:
هزینه واقعی:
تاریخ شروع:
تاریخ خاتمه:
توضیحات و تصاویر: