بازگشت به لیست

خيابان شهيد مطهري

نام کارفرما:
نام پیمانکار:
پیشبینی هزینه:
هزینه واقعی:
تاریخ شروع:
تاریخ خاتمه:
توضیحات و تصاویر:

 

اجراي جدول، ايجادو بازسازي پل ها ،ديواركشي رودخانه وايجاد سكوي خانواده در باغ محمد آباد