بازگشت به لیست

تپه نورالشهدا

نام کارفرما: شهرداري جهرم
نام پیمانکار:
پیشبینی هزینه:
هزینه واقعی:
تاریخ شروع:
تاریخ خاتمه:
توضیحات و تصاویر: