Skip to content

آسفالت خیابان شهید مطهرنیا و شهید اسلامی فرد توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، خیابان های شهید مطهرنیا و شهید اسلامی فرد توسط شهرداری جهرم به طور کامل آسفالت گردید.

🔸️گفتنی است آسفالت این خیابان به مساحت ۹۲۰۰ مترمربع انجام گردید. از اینکه اهالی محترم این خیابان ها با شهرداری جهرم همکاری های لازم را داشته اند، متشکریم.