Skip to content

روز اخلاق و مهر ورزی —-میلاد پرسعادت رسول اکرم بر تمام مسلمین جهان مبارک باد.

عید زیباى برائت از عدو دارد ربیع

عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع

موسم سرمستى دلهاى شیدا آمده

مصطفى با حضرت صادق به دنیا آمده