آدرس: خیابان آیت الله کاشانی روبروی باغ ملی

کد پستی:  ۱۴۳۹۳-۷۴۱۳۹  

تلفن شهرداری: ۵۴۲۳۴۷۷۰ – ۰۷۱

تلفن ارتباطات مردمی: ۱۳۷

تلفن روابط عمومی: ۵۴۲۳۴۶۳۸ -۰۷۱

نمابر: ۵۴۲۳۴۵۳۰ – ۰۷۱

سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۰۰۴۸

رایانامه: 

سامانه ارتباطی با روابط عمومی