ردیفاداره - سازمان - نهادتلفن خانهدورنگار
۱آبفا روستایی۵۴۳۳۵۰۱۴۵۴۳۳۵۰۵۳
۲آبفا شهری (جهرم)۱-۵۴۴۴۶۶۹۰و۵۴۴۴۶۹۰۴و۱۲۲۵۴۴۴۸۹۹۷
۳امام جمعه جهرم۵۴۴۴۹۶۳۱و۵۴۴۴۱۹۴۸۵۴۳۴۴۷۰۰
۴امور منابع آب۵۴۴۴۹۷۳۰و۵۴۴۴۹۸۶۶۵۴۴۴۹۹۹۰
۵امور مالیاتی۵۴۲۲۱۸۰۴۵۴۲۲۱۸۰۴
۶آموزش وپرورش جهرم۵۴۲۳۴۵۰۱۵۴۲۳۴۵۱۲
۷انتقال خون۵۴۴۴۰۰۵۵و۵۴۳۳۳۹۹۸۵۴۴۴۰۰۵۵
۸اورژانس۵۴۳۴۲۱۱۵و۵۴۴۴۶۱۱۵و۱۱۵۵۴۴۷۷۵۳۲
۹ترمینال مسافربری۵۴۴۴۲۲۴۱
۱۰داروخانه دکتر کشافی۵۴۲۲۸۲۴۶
۱۱داروخانه دکتر حسینی۵۴۴۴۱۶۶۱
۱۲اوقاف وامور خیریه۵۴۲۲۳۸۷۲۵۴۲۲۳۸۷۷
۱۳بانک اقتصاد نوین۵۴۲۳۴۲۰۰۵۴۲۳۴۲۰۰
۱۴بانک پاسارگاد۶-۵۴۲۳۰۷۴۱۵۴۲۳۰۷۴۷
۱۵بانک تجارت۵۴۲۲۰۹۸۱و۵۴۲۲۰۹۸۲۵۴۲۲۳۶۲۶
۱۶بانک سپه۵۴۲۲۰۳۰۳و۵۴۲۲۰۸۰۱۵۴۲۲۹۳۰۴
۱۷بانک صادرات۵۴۲۲۳۰۱۵و۵۴۲۲۳۰۱۲۵۴۲۲۳۰۱۱
۱۸بانک قرض الحسنه مهر ایران۵۴۳۳۰۰۶۰۵۴۴۴۸۱۰۷
۱۹بانک قوامین۵۴۲۲۰۶۸۷و۵۴۲۲۸۱۶۵۵۴۲۲۸۱۶۵
۲۰بانک مسکن۵۴۲۲۰۶۸۷و۵۴۲۲۸۱۶۵۵۴۲۲۰۶۲۰
۲۱بانک ملت۸۹-۵۴۲۲۲۱۸۸و۵۴۲۲۴۶۶۶۵۴۲۲۳۳۶۶
۲۲بانک ملی۵۴۲۲۹۸۶۱و۵۴۲۲۴۰۰۸۵۴۲۲۰۸۰۵
۲۳برق۵-۵۴۳۳۰۱۰۳و۱۲۱۵۴۳۳۱۱۰۴
۲۴بنیاد شهید وامور ایثاگران۳-۵۴۲۳۴۰۰۲و۵۴۲۲۱۰۵۵۵۴۲۲۸۵۲۰
۲۵بنیاد مسکن انقلاب اسلامی۵۴۴۴۸۰۰۲و۵۴۳۴۲۳۰۰۵۴۴۴۸۷۰۷
۲۶بهزیستی۵۴۲۲۴۸۰۷و۵۴۲۲۲۴۸۰۵۴۲۲۱۰۵۹
۲۷بیمارستان شهید مطهری۵۴۳۳۰۴۱۸و۵۴۳۳۱۲۰۱۵۴۳۳۲۷۷۶
۲۸بیمارستان پیمانیه۵۴۲۳۰۰۸۵و۵۴۲۳۰۰۱۰۵۴۲۳۰۰۲۱
۲۹پست۵۴۲۲۰۰۲۰و۵۴۲۲۰۰۲۱۵۴۲۲۵۵۵۵
۳۰تامین اجتماعی۳-۵۴۳۴۳۲۰۱۵۴۳۴۳۲۱۲
۳۱تعاون کار ورفاه اجتماعی۵۴۴۴۰۰۹۸و۵۴۴۴۰۰۹۹۵۴۳۴۰۹۰۱
۳۲تبلیغات اسلامی۵۴۳۴۵۲۰۱و۵۴۳۴۵۲۰۲۵۴۳۴۵۲۰۳
۳۳ثبت احوال۵۴۲۶۶۸۵۴۵۴۲۶۶۸۵۴
۳۴ثبت اسنادواملاک۵۴۲۲۰۶۱۷۵۴۲۲۰۶۱۷
۳۵جهاد دانشگاهی۵۴۲۲۱۰۱۱و۵۴۲۳۴۷۰۳۵۴۲۲۱۰۱۱
۳۶جهاد کشاورزی۱۲-۵۴۲۲۶۰۱۱و۵۴۲۲۱۰۰۵۵۴۲۲۹۰۰۲
۳۷دادگستری۵-۵۴۲۳۳۰۶۳۵۴۲۳۳۰۶۱
۳۸دانشگاه آزاد اسلامی۷-۵۴۳۷۲۰۰۱۵۴۳۷۲۰۱۰
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳