اطلاعات بازارها رو اضافه نمایید برای ویرایش به
به بخش برگه ها رفته و برگه پایانه های مسافربری را پیدا کنید و ویرایش کنید