ردیفنام واحدشماره تلفن مستقیم
۱دفتر شهردار۵۴۲۳۴۶۷۵- ۵۴۲۳۴۶۵۰
۲شورای اسلامی شهر۵۴۴۴۶۶۷۰
۳معاونت خدمات شهر شهردار۵۴۲۳۴۶۸۰
۴حراست۵۴۲۳۴۶۷۴
۵روابط عمومی۵۴۲۳۴۶۳۸
۶املاک۵۴۲۳۴۶۶۹
۷خدمات اداری۵۴۲۳۴۶۴۰
۸امور شهر۵۴۲۳۴۶۴۰
۹بهسازی۵۴۲۳۴۷۷۹
۱۰حسابداری۵۴۲۳۴۷۸۰
۱۱کارپردازی۵۴۲۲۴۶۳۹
۱۲آتش نشانی۵۴۳۳۴۴۴۴
۱۳اتوبوسرانی۵۴۳۳۶۹۳۱
۱۴تاکسیرانی۵۴۴۴۶۲۵۱
۱۵ترمینال۵۴۴۴۰۰۲۵
۱۶کارخانه آسفالت۶۲۱۰۹۵۳
۱۷موتوری۵۴۴۴۶۶۷۲
۱۸فضای سبز۵۴۲۳۴۶۳۰