Skip to content

عید قربان روز رها شدن از تعلقات دنیوی و رهایی از هر آنچه غیر خدایی است. 🌷 عاشقان عیدتان مبارک🌷