آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث و بازسازی پارک جهاندیدگان

فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی، یک واحد تجاری، دو قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی و آموزشی

اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر اسفند۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۱۰/۰۰/ ۶۹۷۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۲۶ ردیف ۲ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت ۴۸/۴ مترمربع واقع در خیابان هجرت شمالی نبش کوچه ۲۹ با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر مربع ۳۵ میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند.

آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۱۰/۰۰/۶۹۱۳ تاریخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری جهرم به استناد مصوبه ردیف ۲ شماره ۲۵مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم، در نظر دارد ، اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک ازمبدا مواد قابل بازیافت و سایر موارد مربوطه طبق اوراق مناقصه به مدت سه سال با قیمت پایه ماهیانه ۷۰۷/۹۴۵/۵۸۳/۱۷ ریال(هفده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هفت ریال) جهت کل شهر جهرم طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید

آگهی مزایده حضوری شماره ص/۰۹/۰۰/۶۸۲۵ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف۶ صورتجلسه شماره ۵ شورای محترم اسلامی شهر جهرم مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۰در نظر دارد محصولات باغی شهرداری شامل نارنج در محدوده فضای سبز شهری و باغ های محمد آباد و کارخانه آسفالت با قیمت پایه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از طریق مزایده حضوری (حراج) به صورت نقدی به فروش برساند