Skip to content

♨️کف سازی، دیوار‌گذاری کشه ملاعلی و همچنین تعریض کانال عرضی میدان نبوت توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، با توجه به درخواست‌های اهالی مجاور با کشه ملاعلی، کف سازی و همچنین دیوار گذاری کشه ملاعلی توسط شهرداری جهرم آغاز گردید و در حال حاضر با تلاش‌های معاونت فنی و شهرسازی در حال انجام می‌باشد.

🔸همچنین با توجه به آبگرفتگی‌های مکرر در فصول پُر بارش در حوالی میدان نبوت، تعریض کانال عرضی این میدان در دستور کار قرار گرفت و این پروژه نیز آغاز گردید.