Skip to content

✔نصب هر گونه تابلو مغازه و بهسازی پیاده‌رو صرفا با مجوز شهرداری امکان پذیر می‌باشد.

♨️به اطلاع می رساند نصب هرگونه تابلو با اخذ مجوز از شهرداری جهرم و زیر نظر واحد زیباسازی و فنی امکان پذیر است. در صورت مشاهده هرگونه نصب خارج از ضابطه تعریف شده برابر مقررات برخورد می گردد.

🔹️همچنین نصب هرگونه پل و دال در معابر و انجام موزاییک فرش که درخواست آنها بصورت شخصی است، بایستی با مجوز دفترفنی شهرداری صورت پذیرد.

🔸️هرگونه بهسازی و مرمت کاشی در پیاده رو که توسط مالک صورت می پذیرد بایستی با مجوز شهرداری انجام گردد درغیر اینصورت با متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.