Skip to content

🔰دیدار مدیریت و کارکنان اداره ثبت اسناد و اداره پست شهرستان جهرم با شهردار جهرم

✔️مهندس اسدی شهردار جهرم:

🔹باید مکانیزه شدن در دستور کار قرار بگیرد و ارتباط بین ثبت و شهرداری از طریق سیستم صورت پذیرد.

🔸شهرداری جهرم و اداره ثبت اسناد روزانه خدمات متعددی را به مردم ارایه می‌دهند و ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند بنابراین همکاری این ۲ دستگاه نقش موثری در تسهیل و تسریع امور، کاهش مراجعات و پیشگیری از مفاسد دارد.

🔹تعامل از عمل کردن می آید و باید این تعاملات به نتیجه برسد و برای شهروندان امتیاز مثبت داشته باشد.
━━━━━━━━━━━━
🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از
سایت 👇
www.jahrom.ir
تلگرام 👇
https://telegram.me/shahrdarijahrom
اینستاگرام👇
http://www.instagram.com/jahrommunicipality