Skip to content

🔶️آسفالت برخی از معابر سطح شهر جهرم توسط شهرداری‌جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری‌جهرم، در ادامه آسفالت معابر شهر جهرم، یکی از کوچه های بلوار هجرت، قسمتی از فرعی کوچه بی بی دو خواهران واقع در خیابان ۲۲ بهمن و قسمتی از فرعی کوچه مسجد جامع توسط شهرداری جهرم آسفالت گردید.

🔸️گفتنی است زیرسازی برخی از معابر شهر جهرم در حال انجام می‌باشد که از طریق صفحات اطلاع رسانی شهرداری جهرم به آدرس های زیر می‌توانید دنبال کنید.


🔻اخبار خدماتی ، اجرایی ، فرهنگی شهرداری جهرم را از