Skip to content

🔶️زیرسازی کوچه‌ ۲۸ بلوار شهید بهشتی و ۱۷/۱۲ بلوار‌مادر توسط شهرداری جهرم

🔹️به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، کوچه‌ ۲۸ بلوار شهید بهشتی و ۱۷/۱۲ بلوار‌ مادر توسط شهرداری جهرم در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون در حال انجام زیرسازی می‌باشد.