Skip to content

🔻هر‌گونه سد معبر و مسدود کردن پیاده‌رو ممنوع می‌باشد

🔹به گزارش‌روابط عمومی شهرداری جهرم، هرگونه سدمعبر و مسدود کردن پیاده‌رو ممنوع می‌باشد.

🔸از این رو واحد امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری جهرم اقدام به جمع آوری سد معبر در خیابان‌های فرصت جنوبی، خیام و بلوار شهید رجایی نمود.

🔹دسترسی و استفاده از معابر عمومی، حق هر شهروندی است و نقض آن از سوی هر شخصی، نقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.

🔸لذا از تمامی کسبه درخواست می‌شود به هیچ عنوان سد معبر نکنند در غیر اینصورت واحد امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری اقدام به جمع آوری سد معبر می‌نماید.