🔶️آسفالت کوچه ۸ بلوار آزادگان و کوچه کنار ساختمان دانشگاه پیام نور جهرم

ه گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، در ادامه پروژه های عمرانی شهرداری جهرم و تلاش‌های معاونت فنی و شهرسازی در خصوص انجام پروژه‌های عمرانی کوچه ۸ بلوار آزادگان و همچنین کوچه کنار دانشگاه پیام‌نور جهرم نیز آسفالت گردید.

🔸️طبق دستور مهندس نظری شهردار جهرم پروژه های زیرسازی و آسفالت در سطح شهر ادامه خواهد داشت.

📣آگهی مناقصه عمومی

شهرداری جهرم در نظر دارد اجرای جمع‌آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر، حفر ترانشه و دفن بهداشتی زباله و پسماند سطح شهر به مدت یکسال به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید. مبلغ سپرده شرکت درمناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز وجه به حساب ۰۱۰۶۴۳۷۲۱۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد ، هزینه مناقصه به عهده برنده مناقصه میباشد ، برندگان اول تا سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد. متقاضیان میتوانند جهت اطلاع بیشتر به سایت www.jahrom.ir و یا با شماره تلفن۵۴۲۳۴۷۷۰ – ۰۷۱تماس و جهت دریافت اوراق مناقصه و سایر اطلاعات و جزئیات و شرح خدمات که در اسناد مناقصه مندرج می باشد ، به معاونت خدمات شهری شهرداری جهرم ، واقع در چهار راه دفاع مقدس، ساختمان شهرداری جهرم مراجعه نمایند.
📌جهت دریافت قیمت های هر منطقه و مبلغ سپرده عکس را مشاهده فرمایید.