شنبه های آموزشی

با سلام با عنایت به راه اندازی پویش ملی شنبه های آموزشی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور آموزش های غیر حضوری برگزار می گردد.

شنبه های آموزشی ۹۹/۵/۲۵

شنبه های آموزشی ۹۹/۶/۱

شنبه های آموزشی ۹۹/۶/۸

شنبه های آموزشی ۹۹/۸/۱۵

دانلود آموزش تمام اطلاعات ابتلا به کرونا

شنبه های آموزشی ۹۹/۸/۱۰

شنبه های آموزشی ۹۹/۸/۱۸

شنبه های آموزشی ۹۹/۸/۲۴

شنبه های آموزشی ۹۹/۹/۱

دانلود کتاب ضرب المثل های ایرانی

شنبه های آموزشی ۹۹/۹/۱

شنبه های آموزشی ۹۹/۹/۸

شنبه های آموزشی ۹۹/۹/۱۵

شنبه های آموزشی ۹۹/۱۰/۶

مسابقه کتابخوانی خاتم سلیمان عشق

شنبه های آموزشی ۹۹/۱۱/۲۵

شنبه های آموزشی ۹۹/۱۲/۲

شنبه های آموزشی ۹۹/۱۲/۱۶

شنبه های آموزشی ۹۹/۱۲/۳۰

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۱/۷

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۱/۱۴

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۵/۹

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۵/۱۶

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۵/۳۰

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۶/۶

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۶/۱۳

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۶/۲۰

فیلم آموزشی

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۷/۳

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۷/۱۰

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۷/۱۷

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۷/۲۴

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۸/۱

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۸/۱۵

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۸/۲۹

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۸/۲۳

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۹/۱۳

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۹/۲۰

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۹/۲۰

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

شنبه های آموزشی ۱۴۰۰/۱۰/۲۴