تجدید آگهی های اصلاح هندسی تقاطع – دفن بهداشتی زباله – فضای سبز – خدمات شهری

برای بارگزاری اطلاعات کلیک کنید تجدید آگهی اصلاح هندسی تقاطع سطح شهر

برای بارگزاری اطلاعات کلیک کنید تجدید مجدد آگهی دفن بهداشتی زباله

برای بارگزاری اطلاعات کلیک کنید تجدید مجدد آگهی فضای سبز

برای بارگزاری اطلاعات کلیک کنید تجدید مجدد آگهی خدمات شهری

آگهی مناقصه‌های عمومی، شرکت‌های پیمانکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز، خدمات شهری و اجرای آسفالت شانزدهم تیر ماه ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم:
شهرداری جهرم در نظر دارد شرکت‌های پیمانکاری سازمان سیما، منظر و فضای سبز، خدمات شهری و اجرای آسفالت، را با تشریفات قانونی آگهی مناقصه عمومی واگذار نماید.

📌شهرداری جهرم در نظر دارد تهیه و پخش قیر امولاسیون و اجرای آسفالت در کوچه‌ها و معابر سطح شهر واگذار نماید.
📌شهرداری جهرم در نظر دارد، اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر به مدت یک سال واگذار نماید.
📌شهرداری جهرم در نظر دارد، اجرای جمع‌آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر به مدت سه سال واگذار نماید.

✔️گفتنی است آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ شانزدهم تیر ماه ۱۴۰۱ واحد حراست شهرداری می‌باشد.

اجرای خدمات فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز مناطق شهر جهرم ( کلیک کنید)

اجرای تهیه و پخش قیر امولاسیون و اجرای آسفالت در کوچه‌ها و معابر سطح شهر( کلیک کنید)

قرارداد خدمات شهری

فرم-قیمت-پیشنهادی-تنظیفات-شرق

فرم-قیمت-پیشنهادی-تنظیفات-شمال

فرم-قیمت-پیشنهادی-تنظیفات-غرب

آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث و بازسازی پارک جهاندیدگان

به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، شهرداری جهرم در نظر دارد پروژه احداث وبازسازی پارک جهاندیدگان،با اعتبار حدود سی وهشت میلیارد وپانصد میلیون ریال ازطریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.

🔹محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را بارگیری فرمایید.

فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی، یک واحد تجاری، دو قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی و آموزشی

ه گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، شهرداری جهرم در نظر دارد طی تشریفات قانونی و از طریق مزایده عمومی چهار واحد آپارتمان مسکونی، یک واحد تجاری و دو قطعه زمین را به فروش رساند.

🔹محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را بارگیری فرمایید.

اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر اسفند۱۴۰۰

تمدید تجدید آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک از مبدا مواد قابل بازیافت و سایر موارد مربوطه طبق اوراق مناقصه به مدت سه سال با قیمت پایه ماهیانه هفده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هفت ریال جهت کل شهر جهرم طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ بیست و سوم اسفند ماه ۱۴۰۰ می باشد.محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر   زیر را بارگیری فرمایید.

روابط عمومی شهرداری جهرم

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۱۰/۰۰/ ۶۹۷۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۲۶ ردیف ۲ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت ۴۸/۴ مترمربع واقع در خیابان هجرت شمالی نبش کوچه ۲۹ با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر مربع ۳۵ میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند.

دانلود سند

آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۱۰/۰۰/۶۹۱۳ تاریخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری جهرم به استناد مصوبه ردیف ۲ شماره ۲۵مورخ ۱۴/۰۹/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم، در نظر دارد ، اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک ازمبدا مواد قابل بازیافت و سایر موارد مربوطه طبق اوراق مناقصه به مدت سه سال با قیمت پایه ماهیانه ۷۰۷/۹۴۵/۵۸۳/۱۷ ریال(هفده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هفت ریال) جهت کل شهر جهرم طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید

دانلود سند

آگهی مزایده حضوری شماره ص/۰۹/۰۰/۶۸۲۵ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه ردیف۶ صورتجلسه شماره ۵ شورای محترم اسلامی شهر جهرم مورخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۰در نظر دارد محصولات باغی شهرداری شامل نارنج در محدوده فضای سبز شهری و باغ های محمد آباد و کارخانه آسفالت با قیمت پایه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از طریق مزایده حضوری (حراج) به صورت نقدی به فروش برساند

دانلود سند