Skip to content

آگهی۲۹۶۱- موزائیک فرش بستر خاکی

دانلود سند مناقصه

  شهرداری جهرم به استناد بودجه سال ۱۳۹۹ ، در نظر دارد اجرای موزائیک فرش پیاده رو سطح شهر با بستر خاکی را به مناقصه بگذارد