Skip to content

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۰۹/۹۹/۱۴۶۱ مورخ ۱۵/۰۹/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۳۲ مورخ ۰۶/۰۸/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در بلوار مادر مجاور پلاک ۳۳۹/۲۱۲۶ به مساحت ۷۸/۱۸ متر با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر مربع ۳۵ میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند