Skip to content

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۱۰/۰۰/ ۶۹۷۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۴۰۰ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۲۶ ردیف ۲ مورخ ۱۶/۰۹/۱۴۰۰ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت ۴۸/۴ مترمربع واقع در خیابان هجرت شمالی نبش کوچه ۲۹ با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر مربع ۳۵ میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند.