Skip to content

آگهی مزایده عمومی شماره ص /۱۰/۹۹/۲۴۲۱ مورخ ۳۰/۱۰/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ ۰۷/۱۰/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد هفت قطعه زمین واقع در بلوار شهید استاد مطهری با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند.