Skip to content

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۸/۹۹/۵۵۶ مورخ ۰۸/۰۸/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه های شماره ۲۸ مورخ ۳۰/۰۶/۹۹ و ۲۰ مورخ ۲۱/۰۵/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد دو قطعه زمین واقع در بلوار نخلستان با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند.