Skip to content

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۸/۹۹/ ۸۰۱ مورخ ۱۹ / ۰۸ /۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه های شماره ۲۸ مورخ ۳۰/۰۶/۹۹ و ۳۲ مورخ ۰۶/۰۸/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد دو واحد آپارتمان و یک واحد تجاری