Skip to content

آگهی مزایده عمومی شماره ۶۰۱۸ /۱/۲/۹۹ مورخ ۰۸/۰۷/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۲۵ مورخ ۰۴/۰۶/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در شهرک ایثارگران نبش کوچه ۶ تحت پلاک ۲۹۳/۸۴۰۷ به مساحت ۷۵/۲۷ متر با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر مربع ۲۸ میلیون ریال از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند