Skip to content

آگهی مزایده عمومی شماره ص/۰۳/۰۰/۲۱۲۴ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰

یک باب مغازه جهت استفاده تعویض روغنی  به مساحت ۵/۴۹ مترمربع( فاقد امتیاز آب  و برق  و تلفن  و گاز)  واقع در محوطه ترمینال مسافربری شهید حاج بهمن رحمانیان، به مدت دو سال بصورت اجاره، با قیمت پایه  ماهیانه  نه میلیون  ریال جهت سال اول و قیمت پایه ده میلیون ریال جهت سال دوم از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .

دانلود سند آگهی مزایده