Skip to content

آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۰۳/۰۰/۲۱۲۶ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰

تعداد ۸ دستگاه خودرو مورد نیاز  با راننده  با قیمت پایه هر ساعت ۰۰۰/۱۸۰ ریال و به ازای هر کیلومتر خارج از شهر بیشتر از ۵۰ کیلومتر، هر کیلومتر ۰۰۰/۵ریال از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مزایده  از  بخش خصوصی  واجد  شرایط مندرج در اسناد مزایده به مدت یک سال  اجاره نماید .

دانلود سند آگهی مناقصه