Skip to content

آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۰۹/۰۰/۶۴۴۳ تاریخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ شهرداری جهرم به استناد بودجه سال ۱۴۰۰ و مصوبه ردیف ۳ صورتجلسه شماره ۱۹ مورخ ۲۰/۸/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جهرم، در نظر دارد اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر