Skip to content

آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۱۱/۹۹/ ۳۰۵۲ تاریخ ۲۶/۱۱/۹۹ شهرداری جهرم به استناد مصوبه صورتجلسه شماره ۴۵ ردیف ۷ مورخ ۰۵/۱۱/۹۹ شورای اسلامی شهرجهرم ، در نظر دارد اجرای رنگ آمیزی تکلبه های سطح شهر