Skip to content

آگهی مناقصه عمومی پروژه احداث و بازسازی پارک جهاندیدگان

به گزارش روابط عمومی شهرداری جهرم، شهرداری جهرم در نظر دارد پروژه احداث وبازسازی پارک جهاندیدگان،با اعتبار حدود سی وهشت میلیارد وپانصد میلیون ریال ازطریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به بخش خصوصی واجد شرایط و دارای صالحیت واگذار نماید.

🔹محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را بارگیری فرمایید.