Skip to content

اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر اسفند۱۴۰۰

تمدید تجدید آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر و تفکیک از مبدا مواد قابل بازیافت و سایر موارد مربوطه طبق اوراق مناقصه به مدت سه سال با قیمت پایه ماهیانه هفده میلیارد و پانصد و هشتاد و سه میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هفت ریال جهت کل شهر جهرم طبق شرایط مندرج در اوراق مناقصه از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ بیست و سوم اسفند ماه ۱۴۰۰ می باشد.محل تحویل پاکت پیشنهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر   زیر را بارگیری فرمایید.

روابط عمومی شهرداری جهرم