Skip to content

تجدید آگهی مناقصه عمومی شورای محترم اسلامی شهر جهرم، در نظر دارد تعداد ۸ دستگاه خودرو مورد نیاز را با راننده از طریق مناقصه عمومی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه از بخش خصوصی واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یک سال اجاره نماید