Skip to content

تجدیدآگهی ۴۸۳۳-اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفع زباله و نظارت معاون و کوچه های سطح شهر