Skip to content

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره ص /۱۱/۹۹/۳۰۵۱ مورخ ۲۶/۱۱/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۴۲ مورخ ۰۷/۱۰/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد پنج قطعه زمین واقع در بلوار شهید استاد مطهری