Skip to content

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره ص۸/۹۹/۵۸۵ مورخ ۱۰/۰۸/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۰۵/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد بهره برداری از یک جایگاه CNG