Skip to content

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره شماره ص/۹/۹۹/ ۱۵۳۲ تاریخ ۱۹/۰۹/۹۹ شهرداری جهرم با استناد بودجه سال ۹۹ در نظر دارد، اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر به شرح ذیل با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به مدت یک سال را، از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید