Skip to content

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره ص/۱۲/۹۹/۳۷۳۲ تاریخ ۲۴/۱۲/۹۹ شهرداری جهرم. اجرای رنگ آمیزی تکلبه های سطح شهر