Skip to content

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره ۶۰۳۴/۱/۲/۹۹ تاریخ ۰۸ / ۰۷/۹۹ شهرداری جهرم با استناد بودجه سال ۹۹ در نظر دارد، اجرای حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر