Skip to content

تجدید آگهی مزایده عمومی شماره ۶۲۰۷/۱/۲/۹۹ مورخ ۱۳/۰۷/۹۹ شهرداری جهرم در اجرای مصوبه صورتجلسه شماره ۲۱ مورخ ۲۶/۰۵/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر جهرم در نظر دارد دو قطعه زمین واقع در بلوار مادر با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی به فروش برساند