Skip to content

غار سنگ اشکن

این غار بزرگترین غار دست ساز خاورمیانه و یکی از بزرگترین و زیباترین غارهای مصنوعی جهان است. بعضی از دهانه های غار آنقدر وسیع هستند که به راحتی یک اتومبیل ار آن عبور می کند و از دهانه غار می توان تمام شهر رادید.

این غار زیبا درکوههای واقع در قسمت فوقانی بلوار مادر قرار دارد.